• Hỗ trợ áp dụng theo QĐ15, QĐ48, TT200, TT133
  Kết xuất ra hỗ trợ kê khai
  Không giới hạn số lượng máy cài đặt
  Sử dụng được trên nhiều máy, dữ liệu tập trung (1 máy chủ, nhiều máy con)

  ĐẶT HÀNG

  3,500,000

  VNĐ

 • Sử dụng được cả 2 ngôn ngữ Việt - Hoa (giao diện, biểu mẫu)
  Hỗ trợ áp dụng theo QĐ15, TT200
  Kết xuất ra hỗ trợ kê khai
  Không giới hạn số lượng máy cài đặt
  Sử dụng được trên nhiều máy, dữ liệu tập trung (1 máy chủ, nhiều máy con)

  ĐẶT HÀNG

  25,000,000

  VNĐ

 • Sử dụng được cả 2 ngôn ngữ Việt - Anh (giao diện, biểu mẫu)
  Hỗ trợ áp dụng theo QĐ15, TT200
  Kết xuất ra hỗ trợ kê khai
  Không giới hạn số lượng máy cài đặt
  Sử dụng được trên nhiều máy, dữ liệu tập trung (1 máy chủ, nhiều máy con)

  ĐẶT HÀNG

  20,000,000

  VNĐ